IES Antoni Maura

 

 

PRESENTACIÓ ERASMUS +

El programa Erasmus + té per objectiu modernitzar i millorar l'educació superior a Europa i a la resta del món, ajudant als estudiants i al personal de les institucions educatives a millorar les seves aptituds i perspectives de treball. 

Qui era Erasmus?

Erasme de Rotterdam (1466-1536), va ser un humanista, filòsof, filòleg i teòleg neerlandès que va passar els anys més importants de la seva vida en diferents països europeus com França, Itàlia, Regne Unit, Suïssa i Alemanya. És un dels més destacats representants del Renaixement europeu del seu temps. El seu gran mèrit va consistir que ja per aquell temps va influir decisivament en el desenvolupament europeu. (posar un requadre o alguna cosa)

erasme_de_Rotterdam

Objectius específics

  • Recolzar la realització d'un Espai Europeu d'Educació Superior.
  • Reforçar la contribució de la formació professional de nivell terciari al procés d'innovació.

Objectius operatius

  • Millorar qualitativament i augmentar quantitativament la cooperació multilateral entre les institucions europees d'educació superior.
  • Facilitar el desenvolupament de pràctiques innovadores en educació i formació de nivell terciari així com la seva transferència, fins i tot d'un país participant a uns altres.
  • Recolzar el desenvolupament de continguts, serveis, pedagogies i pràctiques d'educació permanent innovadors i basats en les TIC.

Informació elaborada a partir de la informació continguda a la web del Servei Espanyol Per a la Internacionalització de l'Educació, SEPIE.

www.sepie.es

 

ERASMUS + PRESENTATION

ERASMUS + aims to improve and modernize higher education in Europe and around the world, helping students and staff of educational institutions to improve their skills and job prospects.

Who was Erasmus?

Erasmus of Rotterdam (1466-1536) was a Dutch/Netherlandish Renaissance humanist, philosopher, social critic and theologian who spent the most important years of his life in several European countries such as France, Italy, UK, Switzerland and Germany. He is one of the most distinguished representatives of the European Renaissance of his time. His great achievement consisted on having a decisive influence on European development.

 

Specific objectives

  1. Support the fulfilment of a European High Education place.
  2. Support the vocational training’s contribution to tertiary sector for the innovation process.

Operational objectives

  1. Improve the quality and quantity of the multilateral cooperation between the different Educational European institutions.
  2. Provide the development of innovative practices in education and formation of tertiary sector so as its transfer, even from a participant country to another one.
  3. Support the contents development, services, pedagogy and innovative permanent educational practises based on IT.

Information made from information contained on the Spanish Service website for the Internationalization of Education, SEPIE.

www.sepie.es

 

 

 

Estàs aquí:Home Presentació Erasmus